Bestillingsskema

Her kan du hente bestillingsformularen til udfyldelse.

Rejsebetingelser

NC jagt er medlem af Danmarks Rejsegarantifond nr. 2320 og Danske Jagtrejse Arrangører.
NC jagt er et søsterselskab til Siesta Tjæreborg ApS, etableret i 1979 V/Niels Christansen, Østre Strandvej 3, 6731 Tjæreborg, som formidler jagtrejser til destinationer i Tyskland for grupper op til 45 personer.

1.Rejseaftalens overordnede indhold:
NC jagt´s ydelse består af levering af hotel, aftalt forplejning og adgang til jagt i et nærmere bestemt revir i nærmere bestemt omfang.

2.Garantier og ansvar:
NC jagt´s ydelse omfatter ikke afbestillingsforsikring eller evt. nødvendige forsikringer til jagtudøvelse i udlandet.
Der stilles ingen garantier for jagtdeltagernes ambitioner for jagten og alene det vildt der udpeges af jagtlederen/skovbrugsrepræsentanten må beskydes.
Der afkræves strafgebyr for beskydning af dyr der ikke er frigivet.
Overtrædelse af lovmæssig bestemmelse eller manglende overholdelse af jagtlederens anvisninger medfører annullering af de aftalte ydelser, ligesom den enkelte jagtdeltager hæfter for de skader som jagtdeltageren måtte forårsage ved forsætlig eller uagtsomt forhold.
For skader som forvoldes af forstvæsenet, dennes ansatte eller stedfortræder hæfter forstvæsenet alene i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsom skade, hvilket tillige er gældende for jagttypiske personskader.

3.Force Majeure:
Såfremt jagtrejsen eller jagten ikke kan gennemføres helt eller delvis på grund af force majeure hæfter formidleren ikke for de manglende ydelser i det tidsrum, hvor hindringen foreligger.
Som force majeure betragtes hindringer som følge af krig, ekstreme vejrbetingelser, naturkatastrofer, ekstraordinære fredninger eller epizootiske sygdomme (f.eks. mund og klovsyge) andre sygdomme i vildtbestanden eller andre begivenheder som af sikkerhedsårsager umuliggør gennemførelsen af de aftalte ydelser. De anførte eksempler er ikke udtømmende.

4.jagtdeltagerens pligter:
Jagtdeltagerne forestår for egen regning befordring i jagtreviret og til og fra hotel.
Jagtdeltagerne indestår for, at de er egnede og mobile til at udøve praktisk jagt.
Jagtdeltagerne indestår endvidere for at være i besiddelse af gyldigt jagttegn, pas m.v. egnede og lovlige våben og ammunition samt øvrigt krævede dokumenter som jagtdeltageren på forlangende er forpligtet til at forevise for NC jagt/jagtlederen.

5.Rejseaftalens indgåelse:
Tilmelding til rejsen skal ske skriftligt eller pr. mail. Aftalen er bindende for begge parter 10 dage efter NC Jagt´s afsendelse pr. fax eller mail af accept af tilmeldingen. Dette sker i form af faktura.med pris for deltagelsen
Jagtdeltageren  informeres senere om mødested, tidspunkt m.v.

6:Betaling:
Senest 8 dage efter modtagelsen af faktura betales 1. rate kr. 2.150,- af fakturabeløbet. Restbetaling skal finde sted senest 90 dage inden rejsens påbegyndelse. Der fremsendes ikke påmindelse herom.

NCJAGT rejsers partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling af rejsen. Se under overdragelse af rejsen.

Dette gælder ikke i tilfælde af at der er mindre end 21 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, kunden kan forsikre sig mod. Derfor tegn altid en afbestillingsforsikring.
Hvis den aftalte udbetaling eller restbeløbet ikke er betalt indenfor de anførte frister forbeholder NC jagt sig at annullere rejseaftalen og lade det indbetalte beløb indgå til dækning af gebyr og omkostninger for annullering af aftalen.
Såfremt der ikke senest 4 uger før afrejse er opnået et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, er NC jagt berettiget til at aflyse jagtrejsen mod at refundere alle indbetalinger vedrørende jagtrejsen.

7:Annullering/erstatningsperson:
Jagtdeltageren kan til enhver tid aflyse rejsen. Aflysningen skal meddeles skriftligt og aflysningstidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor annulleringen er NC jagt i hænde.
Såfremt aflysning finder sted senere end 90 dage før afrejsetidspunktet udgør afbestillingsomkostningerne 30 % af den samlede jagtpris, fra 60 dage til 31 dage før afrejsen 75 % af den samlede jagtpris og fra 30 dage før afrejse 100 %.

Overdragelse af rejsen:
Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden er dette muligt mod et ændringsgebyr på 1.000,-kr. Ændringen er dog betinget af, at der er mulighed for at ombooke jagtområde etc. Dette kræver dog, at NCJAGT rejser er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter jagtafviklingen.